Vekstkapital

Investeringer i bedrifter som er etablert i et marked men som ønsker å utvide sitt markedspotensial enten ved utvikling av nye produkter eller nye markeder

Venturekapital

Risikovillig kapital som investeres i bedrifter med betydelig vekstpotensial. Forholdsvis kort investeringshorisont (3-7 år) og høye krav til avkastning

Due Diligence

Kjøpers eller investors undersøkelser av bedriften før investering. I realiteten en kartlegging av alle forhold rundt bedriften og dens virksomhet: Avtaler, ansettelseskontrakter, patenter, regnskap m.m.

Emisjon

Aksjekapitalutvidelse, det vil si at bedriften tilføres egenkapital ved å utstede nye aksjer og å selge disse til nye og eksisterende aksjonærer