Emisjon

Aksjekapitalutvidelse, det vil si at bedriften tilføres egenkapital ved å utstede nye aksjer og å selge disse til nye og eksisterende aksjonærer

Exit

Når bedriften har komment såpass langt i sin utvikling at andre kan være interessert i å overta vil ofte et salg av hele eller store deler av bedriften være aktuelt, det vil si investorenes «utgang» eller exit

IPR

«Intellectual Property Rights»: Immaterielle verdier: patenter, varemerker, mønsterbeskyttelse

M&A

«Mergers&Acqusition» betyr egentlig prosessen en bedrift går i gjennom forut for et salg

NDA

«Non-Disclosure Agreement» eller avtale om taushetsplikt eller fortrolighet.

Pitching

Presentasjon av bedrift, forretningsidé eller produkt. Gjerne med litt høy intensitet. Se for øvrig «Den perfekte firmapresentasjon» her.

Prising

Hva er verdien av bedriften – hvor stor eierandel får investor ved å investere et visst beløp

Private Equity

Vanligvis mener man aktive eierfond som investerer i etablerte bedrifter for å restrukturere disse og ta gevinst ved å forbedre virksomheten.

Såkornkapital

Investeringer som gjøres i utviklingsprosjekter eller til og med idéutviklingsfasen

Tidligfase kapital

Investeringer i bedrifter som er i ferd med å lansere sine produkter i markedet eller nettopp har kommet ut med ferdige produkter